Imrich Kruzliak

Slovensko-nemecký kultúrny klub v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Mníchove 8.12.2014 usporiadal

slávnostný večer pri príležitosti 100. narodenín PhDr. Imricha Kružliaka.

 

Slávnostný večer za začal premietnutím časti biografického filmu o Imrichovi Kružliakovi. Predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu, pani Viera Horch, pozdravila hostí a pán Ján Mráz ich privítal hrou na fujare. K jubilantovi sa prihovoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Berlíne, Igor Slobodník, ktorý tlmočil aj pozdrav a blahoželanie prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku. Dlhoročný priateľ pána Kružliaka, Ján Mojto, vo svojom príhovore zablahoželal jubilantovi v mene všetkých zúčastnených: „Môcť povedať pár slov o storočnom jubilantovi, storočnom priateľovi, je živote zriedkavé a v tomto prípade aj veľkou cťou a radosťou. Všetci dnes tu prítomní pociťujeme obdiv, úctu, vďaku – a aj trošku závisti – pri pohľade na tých prežitých 100 rokov, na ktorých konci stojí duševne a telesne nezlomený muž – vzácny človek a snažíme sa nájst odpoveď na otázku odkiaľ čerpal v živote silu.“ Večerom sprevádzala pianistka Daniela Varinská a atmosféru doplnil prednes básní z pera Imricha Kružliaka a básne Anabáza, ktorú venoval oslávencovi Milan Rúfus. Veľkú radosť urobil oslávencovi i príchod jeho rodiny a priateľov nielen zo Slovenska. Pozdravný list Imrichovi Kružliakovi poslali k jeho vzácnej „stovke“ aj Joachim Gauck, prezident Nemeckej spolkovej republiky, ako aj kardinál Jozef Tomko.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným a v mene nášho klubu, ktorého bol Imrich Kružliak zakladajúcim členom, ešte raz prajeme jubilantovi všetko najlepšie a veľa zdravia!

Prečítajte si aj článok na sme.sk: Rodák z Detvy Imrich Kružliak oslávil sto rokov
a článok na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: Imrich Kružliak: 100! Legenda slovenského krajanského sveta a jeho svedomia sa v Mníchove dožíva skvostného životného jubilea.
Ingrid Slaninková z Radio Slovakia International priniesla z osláv nasledujúcu zvukovú pohľadnicu: Imrich Kružliak oslávil 100 rokov

*******

 

Imrich Kružliak, významný publicista, historik, prekladateľ, básnik katolíckej moderny, exilový pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, sa narodil 8. decembra 1914 v Detve (pseudonymy Marian Žiar, Anton Prokop, mž, I. K. a i.).

 

Ľudovú školu vychodil v Detve, neskôr v Banskej Bystrici a gymnázium v Kláštore pod Znievom. Počas vysokoškolských štúdií v Bratislave bol jedným z najaktívnejších katolíckych študentských lídrov zo Svoradova. Bol činný vo viacerých katolíckych spolkoch. Najprv bol tajomníkom, neskôr podpredsedom Ústredia slovenského katolíckeho študentstva. Od roku 1938 bol organizačný, neskôr literárny tajomník Slovenskej ligy. V roku 1940 ukončil svoje vysokoškolské štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a získal titul PhDr. V rokoch 1940 – 1943 bol vedúcim Úradu slovenskej tlače, potom redaktorom periodík Bojovník a Národné noviny. Po druhej svetovej vojne sa za katolícke hnutie výrazne angažoval v Demokratickej strane.

V roku 1949 emigroval zo Slovenska pred komunistickou totalitou. Najprv pôsobil v Rakúsku (1949 – 1951), neskôr v Nemecku (od roku 1951). Zapojil sa do protikomunistického odboja v Bielej légii. V bavorskom Mníchove niekoľko desaťročí viedol kultúrnu časť rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Pri zahájení jej vysielania povedal: „Bože, Ty si dal ľuďom schopnosť využiť síl, ktoré si pri stvorení vložil do prírody. Preto dnes môžeme chápať nielen žiaru nebeských svetiel, ale aj kmitanie elektromagnetických vĺn prenášajúce ľudské slovo. A tak sa aj na nás splní dnes, čo si dal napísať svojmu Prorokovi: po celej zemi sa šíri ich správa, až do končín sveta ich slová. Z celého srdca sme ti dnes vďační za ten dar, lebo nám dáva možnosť hovoriť aj k tým našim bratom a sestrám, ktorých zloba tvojich nepriateľov oddelila železnou oponou násilia a lží.“ Od roku 1972 bol šéfredaktorom exilového časopisu Horizont, od roku 1987 predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí.

Zasadzoval sa za vytvorenie samostatnej demokratickej Slovenskej republiky a po jej vzniku bol poradcom prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča. Imrich Kružliak je okrem iného čestným predsedom Únie slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí, predsedom kultúrnej komisie Svetového kongresu Slovákov, členom Slovenského ústavu, členom PEN Centre of Writers in Exile a v slobodných pomeroch v roku 1992 – 1995 členom Predsedníctva Matice slovenskej.

Tvorba

Pred emigráciou prispieval literárnymi príspevkami, publicistikou, glosami, úvahami a recenziami do mnohých slovenských periodík (Rozvoj, Elán, Kultúra, Slovák, Slovenská pravda, Národné noviny, Napred, Katolícke noviny, Verbum a iné), počas emigrácie publikoval články, preklady, recenzie, úvahy a glosy vo viacerých exilových časopisoch (Most, Rozhľady, Proměny, Slovák v Amerike, Jednota, Slobodné Slovensko, Hlasy z Ríma, Literárny almanach Slováka v Amerike, Horizont a iné). Prvé knižné literárne dielo vydal v roku 1955. Boli to verše slovenských básnikov prepašované z väzenia, ktoré vyšli pod názvom Modlitby v putách v Mníchove už v čase jeho exilu. Po Nežnej revolúcii pokračoval v publikovaní literárnych príspevkov, publicistiky, recenzií, úvah a glos v časopisoch Koridor, Literárny týždenník, Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady, Katolícke noviny a ďalšie.

 

Diela (výber):

1955 – Modlitby v putách (Gebete in Fesseln), výber z tvorby väznených slovenských básnikov; preložil Valentín Berko (Mníchov)

1956 – Chlieb a sloboda

1959 – Podaj nám ruku, Európa, zbierka prekladov z maďarskej, poľskej a ruskej poézie (Mníchov)

1972 – Rekviem za maliara (Galt)

1974 – Piesne a smútky (Rím), básnická zbierka

1975 – Živé stopy (Cambridge)

1980 – Európa je našou spoločnou vlasťou

1990 – V čakárni dejín, výber z vlastnej publicistiky

1994 – Starý národ, mladý štát

1999 – V čakárni dejín: Obrazy slovenských osudov

2004 – Viera a vzdor v slovenských dejinách

2003 – Úteky z tiesne. V tôni dvoch totalít, autobiografia

 

Fotografie: Martin Oscitý a Veronika Gburíková
Kliknite na fotky na zväčšenie: