Naše skupiny v školskom roku 2022/2023

V školskom roku 2021/2022 sme otvorili sedem skupín. Deti sú po dohode s rodičom zaradené primárne podľa veku, ale zohľadňujeme aj úroveň slovenského jazyka a zloženie skupiny.

A) MATERSKÁ ŠKÔLKA

Našu škôlku navštevujú deti od 3 rokov. Keďže k tomuto veku neodmysliteľne patrí hra, dbáme hlavne o to, aby si naši drobci hravou formou rozšírili a upevnili slovnú zásobu v slovenčine. So škôlkármi si práve preto čítame rozprávky, učíme sa tradičné aj moderné pesničky a riekanky. Aktívne komunikujeme v slovenskom jazyku aj počas pohybových hier, tanca a výtvarných aktivít.

Obsah hravých stretnutí tejto detskej skupiny koncipujeme na základe Slovenského štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, ktorý v roku 2016 vypracoval Štátny pedagogický ústav. Zameriavame sa preto na oblasti, ktoré program označuje ako kľúčové: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra aj Zdravie a pohyb.

Skupinu vedie Renáta Dluhá.

B) PREDŠKOLÁCI

Ako naznačuje už názov tejto skupiny, je určená pre 5 až 6 ročných predškolákov a predškoláčky. Vyučovanie je naďalej hravé, no smeruje k tomu, aby deti hladko zvládli prechod do školy. I preto toľko dbáme o rozširovanie slovnej zásoby a posilnenie komunikácie v slovenčine. Predškolákom čítame klasické aj moderné rozprávky, učíme sa voľne alebo pomocou obrázka prerozprávať ich obsah a alebo si nejaký nový vymyslieť. Cielene rozvíjame aj ich grafomotorické zručnosti (správne držanie ceruzky a koordináciu ruky s okom) a matematické predstavy. V staršom predškolskom veku deti cielene zoznamujeme aj s abecedou, číslami, farbami, názvami ročných období a častí tela a inými konceptmi potrebnými pre úspešný štart v škole.

Aj táto detská skupina sa drží slovenského vzdelávacieho programu pre materské školy vypracovaného Štátnym pedagogickým ústavom. Príprava predškolákov sa prehlbuje v kľúčových oblastiach Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra a Zdravie a pohyb. K nim sa pridávajú ešte oblasti Jazyk a komunikácia a Človek a svet práce.

Skupinu vedie Adriana Seleš.

C) 1. ROČNÍK

Táto skupina je určená deťom, ktoré nastúpili do 1. ročníka základnej školy. Vyučovanie v nej smeruje od spontánneho používania slovečiny ako materinského jazyka k jeho uvedomelému osvojovaniu. Keďže cesta k plnému zvládnutiu jazyka vedie cez čítanie, kľúčovou aktivitou prvého ročníka je práve jeho nácvik. Najskôr malých školákov učíme spoľahlivo sluchom odlišovať hlásky, neskôr zrakom spoznávať jednotlivé písmená a nakoniec nacvičujeme aj čítanie slovenského textu. Nezanedbávame však ani komunikáciu v materinskom jazyku. Našich prváčikov podporujeme v tom, aby slovenčinu vedeli sebaisto použiť v rozličných situáciách – učíme sa zdvorilo vyjadrovať, požiadať o informácie, ale aj porozprávať príbeh či zarecitovať básničku. Osobitný dôraz kladieme na upevnenie správnych grafomotorických návykov a získanie prvých znalostí o slovenských tradíciách.

Obsah našich stretnutí vychádza z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a Sylabu pre komisionálne skúšky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR z roku 2018. Kľúčovými oblasťami sú čítanie, písanie a počúvanie.

Skupinu vedie Adela Jagačová a Zuzana Čajka.

D) 2. ROČNÍK

Naši druháci už nie sú nijakí „zelenáči“. Vedia ako to v škole chodí, lebo do nej chodia už druhý rok. Hlásky a písmená už naši žiaci poznajú, teraz sa učia svoje znalosti uplatniť v písomnom prejave. Zoznamujú sa so základnými pravidlami písania i/í/y/ý a dozvedia sa ako sa v slovenčine používajú veľké písmená. Nemenej dôležité je upevnenie a zautomatizovanie čitateľských zručností a nácvik čítania s porozumením. Druháci už v texte vedia rozlíšiť všetky interpunkčné znamienka a usilujú sa im prispôsobiť aj intonáciu čítaného obsahu. Príbeh už sa učia nielen vyrozprávať, ale aj odlíšiť od básne. V nej rozpoznajú strofu a verš, zabavia sa aj s rýmom. Detské veršíky niektorej z našich básnických stálic – Márie Rázusovej-Martákovej, Kristy Bendovej, Milana Rúfusa, Miroslava Válka, Ľubomíra Feldeka – si aj schuti zarecitujú. Cielene sa učia o slovenských zvykoch a tradíciách.

Obsah vyučovania vychádza z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programuSylabu pre komisionálne skúšky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR z roku 2018. Kľúčovými oblasťami sú čítanie, písanie a základy slovenskej gramatiky.

Skupinu vedie Adela Jagačová a Zuzana Čajka.

E) 3. + 4. ROČNÍK

Túto skupinu navštevujú žiaci 3. a 4. ročníka základnej školy. V oboch vekových kategóriách pracujeme na prehlbovaní znalostí slovenského pravopisu. V centre nášho záujmu je azda najzložitejšia časť slovenského pravopisu – vybrané slová. Tretiaci sa zoznámia so základnými vybranými slovami, štvrtáci sa snažia zvládnuť aj písanie ypsilonov v príbuzných slovách. S týmto „strašiakom“ zápasíme všetkými možnými spôsobmi: riešime online úlohy, spievame o vybraných slovách pesničky, píšeme a recitujeme ich, až kým ich nevieme. V oblasti čitateľskej kompetencie si tretiaci a štvrtáci trúfnu už aj na dlhšie a zložitejšie texty. Porozumenie čítanému overujeme pomocou úloh, hlavolamov a hier. Spoznávame rozdielne druhy textov – učíme sa rozlíšiť ľudovú a autorskú rozprávku (napr. od autorov Bodnárová, Futová, Hevier, Feldek) a prostredníctvom povestí sa zoznamujeme s dejinami Slovenska (Dobšinský, Hronský, Sliacky, Ďuríčková). Na vlastivede vyčlenených hodinách sa zasa učíme o modernom Slovensku. V budúcnosti plánujeme pre každý z ročníkov vytvoriť zvláštnu skupinu.

Obsah vyučovania vychádza z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a Sylabu pre komisionálne skúšky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR z roku 2018. Kľúčovými oblasťami sú čítanie a písanie, slovenský pravopis, základy slohovej a literárnej výchovy.

Skupinu vedie Eja Valent Ščigulinská.

F) 5. ROČNÍK

Skupinu vedie Veronika Kušnier.

G) 6. ROČNÍK a starší

Pre žiakov z druhého stupňa ZŠ je určená jedna zmiešaná skupina. Školský rok v nej začína veľkým upratovaním. Poriadne sa pozrieme na všetky vedomosti z prvého stupňa, opravíme, čo sa nepodarilo, doplníme, čo chýba a urobíme systém v tom, čo dosiaľ nedávalo zmysel. Pracujeme na pravopise, dokonca aj online, prehlbujeme znalosť odbornejšej slovnej zásoby (hlavne v zemepise a dejepise) a učíme sa vyjadrovať po slovensky aj písomne – chystáme krátky oznam, napíšeme vizitku, pripravíme interview, vyplníme obálku a napíšeme do nej list starým rodičom alebo kamarátom na Slovensku. Popasujeme sa aj so slovnými druhmi, aby nás viac nedesili termíny ako adjektívum, singulár či genitív. Na začiatku roka si určíme aj čitateľskú výzvu, prečítame spolu v slovenčine minimálne 300 strán v jednej alebo viacerých knihách. Pri čítaní sa pozrieme aj na to, ako sa správne používa priama reč. Pracujeme aj s učebnicou literatúry pre 5. a 6. ročník ZŠ a čítame vybrané ukážky.

Obsah vyučovania vychádza z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programuSylabu pre komisionálne skúšky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR z roku 2018. Kľúčovými oblasťami sú slovenská gramatika a pravopis, slohová a literárna výchova.

Skupinu vedie Jozefa Artimová.

H) SLOVENČINA AKO CUDZÍ JAZYK PRE DETI

Deťom, ktoré sa slovenčinu učia ako cudzí jazyk, sa venujeme práve v tejto zvláštnej skupine pre úplných začiatočníkov. Je určená deťom rozličných vekových skupín, ktoré po slovensky nehovoria ani nerozumejú, ale predsa sa to len chcú naučiť, lebo mama alebo otec pochádzajú zo Slovenska a radi by si pokecali napríklad so starými rodičmi, ktorí neveda po nemecky.

Keďže zatiaľ niet veľa vhodných učebníc Slovenčiny ako cudzieho jazyka určených deťom, inšpirovali sme sa sadou českých detských učebníc Domino a slovenskou učebnicou Veselá slovenčina.

Skupinu vedie Jozefa Artimová.

Odporúčanú literatúru pre jednotlivé vekové skupiny nájdete v časti Užitočné.

slovencina@snkk-mnichov.eu