Ak máte záujem o bližšie informácie, obráťte sa na Generálny konzulát SR v Mníchove alebo na Veľvyslanectvo SR v Berlíne.

 

Postup zastupiteľských úradov pri prijímaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

 

http://www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/statne_obcianstvo

 

V zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 1/2015 o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktoré nadobúda účinnosťou 1. februára 2015 je možné podávať žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky aj na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí.

 

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov môže podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí osoba, ktorá má povolený trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo registrovaný pobyt na území Slovenskej republiky a preukáže osobitné dôvody na udelenie štátneho občianstva SR podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

 

Štátny príslušník členského štátu EÚ a Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska podáva žiadosť o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky osobne na oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu alebo predpokladaného miesta pobytu. Podanie žiadosti o registráciu nie je možné na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí.

 

Štátny príslušník tretej krajiny si môže podať žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas osobne na zastupiteľskom úrade príslušnom podľa miesta jeho pobytu v zahraničí. K žiadosti doloží doklad totožnosti a doklad potvrdzujúci, že je bývalým občanom Slovenskej republiky.

 

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky si žiadateľ môže podať na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky príslušnom podľa miesta jeho pobytu v zahraničí alebo na okresnom úrade v sídle kraja. Žiadosť sa podáva osobne, zastúpenie žiadateľa nie je prípustné.

 

K žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa predkladajú tieto základné doklady:: životopis, doklad totožnosti, rodný list, doklad o osobnom stave, doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, aj doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte, doklad o bezúhonnosti, nie starší ako 6 mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov, prípadne ďalšie doklady (napr. osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie, rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska a pod.).

 

Podrobnejšie informácie k podaniu žiadosti poskytne žiadateľovi zastupiteľský úrad príslušný podľa miesta jeho pobytu v zahraničí.