Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu  5. marca 2016.
 
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
 
Prekážkou práva voliť je
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou (Voľba poštou), ak

– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.
 

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

 
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86   Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC 
 
najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)
 
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 
elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na elektronickú adresu volby@minv.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).
 
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 
Žiadosť o voľbu poštou (viď „Dokumenty na stiahnutie“) musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné priezvisko,
– rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
– adresu miesta pobytu v cudzine.
 
Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája
– čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
– fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
 
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
– obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
– hlasovacie lístky,
– návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
– poučenie o spôsobe hlasovania.

 

Hlasovanie
 
Vybrať jeden hlasovací lístok ….
 
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.
 
Prednostný hlas ….
 
Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.
 
Odoslať návratnú obálku ….
 
Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresa voliča ako  odosielateľa.
 
Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
 
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
 
Dokumenty na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 (štátny občan bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky)
 
 

Voľba poštou voličom, ktorý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)
 
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 
elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Elektronická adresa obce je dostupná na príslušnom webovom sídle obce.
 
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 
Žiadosť o voľbu poštou (viď „Dokumenty na stiahnutie“) musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
– meno a priezvisko,
– rodné priezvisko,
– rodné číslo,
– adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
– adresu miesta pobytu v cudzine.
 
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
– obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
– hlasovacie lístky,
– návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
– poučenie o spôsobe hlasovania.
 
Po vykonaní hlasovania (podľa pripojeného poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
 
Hlasovanie
 
Vybrať jeden hlasovací lístok ….
 
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.
 
Prednostný hlas ….
 
Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.
 
 Odoslať návratnú obálku ….
 
Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu ako adresáta a adresa voliča ako  odosielateľa.
 
Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
 
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
 
Dokumenty na stiahnutie: Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 (štátny občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky)
 
 
Zdroj informácií: http://www.minv.sk/?nr16-posta a http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=volby-do-narodnej-rady-sr-5-marec-2016